0


หน่วยงาน : ฝ่ายผลิต

จากโรงงานในยุคแรกเริ่มด้วยการผลิตยาสามัญทั่วไป บริษัท บางกอกแล็ปฯ ได้พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งยาแผนปัจจุบัน ยาจากสมุนไพร เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุอันตรายที่ใช้ในครัวเรือน อุตสาหรรม เป็นต้น


บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยเน้นความปลอดภัยในทุกด้าน ให้ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ที่สำคัญคือการควบคุมคุณภาพให้มีมาตรฐานและความสม่ำเสมอ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตจะเน้นหัวข้อหลักๆ 3 เรื่องได้แก่ อาคารสถานที่(Place), บุคลากร(Person), เครื่องมือ(Machine)  


อาคารสถานที่


บุคลากร


 มีการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ ในจำนวนที่เพียงพอ


  บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าปฏิบัติงาน และมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง


    ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตัว อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การสวมใส่ชุดปฏิบัติงานใน Cleanroom เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากร่างกายสู่ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น


  เข้าใจในหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ (Job descriptions) และตระหนักถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต รวมทั้งคำนึงถึงคุณภาพตลอดเวลา

 เครื่องมือ (เครื่องจักร)


     การผลิตที่ทันสมัย เหมาะสมต่อกระบวนการผลิต และได้รับการตรวจรับรอง (Qualification) ประกอบไปด้วยDesign
qualification

คือ การพิสูจน์และจัดทำเอกสารเพื่อยืนยันว่าสิ่งอำนวยความสะดวกระบบและเครื่องมือมีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

Installation
qualification

คือ การพิสูจน์และจัดทำเอกสารเพื่อยืนยันว่าสิ่งอำนวยความสะดวกระบบและเครื่องมือตามที่ได้มีการติดตั้งหรือปรับปรุงถูกต้องตรงกับการออกแบบที่ได้รับการรับรองและข้อแนะนำของผู้ผลิต


Operational
qualification

คือ การพิสูจน์และจัดทำเอกสารเพื่อยืนยันว่าสิ่งอำนวยความสะดวกระบบและเครื่องมือที่มีการติดตั้งหรือปรับปรุงสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ตลอดช่วงการทำงานที่กำหนดไว้


Performance
qualification

คือ การพิสูจน์และจัดทำเอกสารเพื่อยืนยันว่าสิ่งอำนวยความสะดวกระบบและเครื่องมือที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถทำซ้ำได้ตามวิธีการของกระบวนการที่ผ่านการรับรองและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์