0

งานวิจัย

            เป็นหนึ่งปัจจัยที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา อุตสาหกรรม งานวิจัยที่มีคุณภาพจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของ งานวิจัย และมีนโยบาย มั่นคงในการประกอบการอุตสาหกรรมบนฐานความรู้                  โดยการยกระดับงานวิจัยและพัฒนาขึ้นเป็น ศูนย์วิจัย BLC (BLC Research Center) เพื่อทำงานด้าน การวิจัยโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้และมีการรับการถ่ายทอด เทคโนโลยีจากหน่วยงานที่ทรงภูมิปัญญา เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอด
              โดยมุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาไทยมีการค้นคว้าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรด้วยกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพดีพร้อมทั้งดำเนินการทดสอบ ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น ด้านคลินิก เป็นต้น  การดำเนินการวิจัยของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์บริษัทที่ว่า“ เป็นผู้นำการคิดค้นนวัตกรรม เป็นธุรกิจ
ธรรมาภิบาล บูรณาการภูมิปัญญาไทย สร้างคุณประโยชน์ให้ผู้บริโภค ”

ศูนย์วิจัย บีแอลซี (BLC Research Center) ก่อตั้งบนพื้นที่ภายในบริเวณโรงงานผลิตของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานวิจัยครบถ้วนนั้นใน Research Center จะประกอบไปด้วย 3 ฝ่าย ดังนี้


  • ดำเนินการบริหารงานคัดกรองวิทยาการความรู้เพื่อยกระดับงานวิจัยรวมทั้งติดต่อประสานงานกับนักวิจัย จากสถาบันต่างๆ เพื่อหาความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาและวิจัยด้านต่างๆ   • ค้นคว้าวิจัยออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์กลุ่มยาสามัญ(Generic Drug) และยาสามัญใหม่ (New Generic Drug)
  • ค้นคว้าวิจัยด้านสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างถูกต้องได้มาตรฐาน รวมทั้งทำการค้นคว้าวิจัยด้านเครื่องสำอางและอาหารเสริม