0

มาร่วมเป็นครอบครัวกับเรา    บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค

ที่นี่คือส่วนหนึ่งของการผสมผสานที่ลงตัวของความหลากหลายในการทำงาน
เพื่อสร้างความมั่นคงวัฒนาถาวรให้กับประเทศ

สมัครงาน

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ดำเนินกิจการด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันรวมทั้งเครื่องสำอางและ เวชภัณฑ์ใกล้เคียง บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ มรท. 8001 ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลายอัตรา รายได้ตามความสามารถและประสบการณ์ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

1. ตำแหน่ง “เภสัชกร” จำนวน 3 อัตรา 

 • จบการศึกษาระดับเภสัชศาสตรบัณฑิตขึ้นไป
 • ต้องมีใบอนุญาตซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมาประจำที่บริษัทฯ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิต
 • สามารถมาทำงานที่จังหวัดราชบุรีได้

2. ตำแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์พัฒนาวิธีวิเคราะห์” จำนวน 2 อัตรา 

 • จบการศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิตขึ้นไป สาขาเคมี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาจะได้รับการพิจารณาก่อน

3. ตำแหน่ง“นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา” ฝ่ายควบคุมคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา 

 • จบการศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ทำงานตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ จะได้รับพิจารณาก่อน

4. ตำแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์” เครื่องสำอาง จำนวน 1 อัตรา 

 • จบการศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิตขึ้นไป สาขา เครื่องสำอาง  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องสำอางจะได้รับการพิจารณาก่อน

5. ตำแหน่ง “นักวิชาการเกษตร” จำนวน 1 อัตรา 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการปลูก หรือด้านการเกษตร จะได้รับการพิจารณาก่อน

6. ตำแหน่ง “พนักงาน” ระดับปฏิบัติการ จำนวนมาก 

 • จบการศึกษาระดับ ม.3, ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
 • รับผู้มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีตามพื้นฐานการศึกษา

วิธีการสมัครงาน