0

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มเภสัชกรซึ่งมีผู้ริเริ่มก่อตั้ง จำนวน 3 คน ได้แก่ ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์     ภก.สมชัย พิสพหุธาร    ภก.ศุภชัย สายบัว เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และศูนย์วิจัยโดยมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบการ ตามหลักการแห่งวิชาชีพ โดยระบบบริหารงานที่เป็นสากลช่วงเวลาการก่อตั้ง


บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด      ได้ดำเนินธุรกิจการผลิตยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ โดยการคัดสรรวัตถุดิบ ตรวจสอบการผลิตและ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างๆ อันเป็นที่ยอมรับของสินค้าเชื่อถือได้ ในความปลอดภัยและให้คุณประโยชน์ ตลอดจนความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ 


งานวิจัยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยา ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ข้างต้น และมีนโยบายที่จะพัฒนาธุรกิจให้มีความมั่นคง จึงได้ยกระดับงานวิจัยและพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์วิจัย BLC (BLC Research Center) เพื่อให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้ ร่วมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานที่ทรงภูมิปัญญา โดยมุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาไทย วิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 


ดังปรัชญาที่ว่า
“ คุณภาพ คือ คุณค่าแห่งชีวิต” 

Quality means value of life 
วิสัยทัศน์

" เป็นผู้นำการคิดค้นนวัตกรรม
เป็นธุรกิจธรรมาภิบาล
บูรณาการภูมิปัญญาไทย
สร้างคุณประโยชน์ให้ผู้บริโภค "
  1. นำระบบมาตรฐานการจัดการด้านต่างๆมาใช้และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  2. ยึดถือการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย ความต้องการของลูกค้า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจ
  3. เสริมสร้างจิตสำนึกและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน
  4. ประกันคุณภาพของสินค้าและบริการด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อข้อมูล มีการบริหารจัดการด้านคุณภาพที่มั่นคง และคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า
  5. การปฏิบัติงานต้องเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการป้องกันมลพิษ จัดการของเสียและบำบัดน้ำเสีย
  6. ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การให้คำปรึกษา การมีส่วนร่วม การประเมินความเสี่ยงและโอกาสเพื่อลดความเสี่ยงและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยมีอาชีวอนามัยที่ดี
  7. ส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี มีรายได้และสวัสดิการที่เหมาะสม
  8. ส่งเสริมการคิดค้นเพื่อสร้างนวัตกรรม
  9. อนุรักษ์พลังงาน โดยจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อเพิ่มสมรรถนะการใช้พลังงาน


บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายแน่ชัดในอันที่จะรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของผลิตภัณฑ์โดยการคัดสรรวัตถุดิบ การตรวจสอบการผลิต และตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์รวมทั้งมาตรการทางบริหารอื่นๆและระบบคุณภาพต่างๆของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับตามหลักมาตรฐานสากล ปัจจุบันบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องดังนี้มาตรฐานGMP (ตั้งแต่ 1994)
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพระบบหนึ่งที่กําหนดหลักเกณฑ์ในการผลิต ที่มุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ เหมาะสมกับการใช้


มาตรฐาน ISO 9001 (ตั้งแต่ 2001)
เป็นมาตรฐานของกระบวนการบริหารจัดการอย่างหนึ่ง เพื่อการประกันคุณภาพ โดยการสร้าง กลไกกำหนดได้เป็นลายลักษณ์อักษรมีการจัดทําเป็นแผนคุณภาพ โดยการจัดทํานี้ต้องอยู่ภายใต้ ข้อกําหนดต่างๆ


มาตรฐาน ISO 14001 (ตั้งแต่ 2005)
คือ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จํากัด ตั้งแต่การ ออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต ตลอดจนการส่งมอบโดยมุ่งเน้นให้รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง


มาตรฐาน ISO 45001 (ตั้งแต่ 2020) (แทน OHSAS 18001)
ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยยึดถือนโยบาย ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การให้คำปรึกษา การมีส่วนร่วม การประเมินความเสี่ยงและโอกาสเพื่อลดความเสี่ยงและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยมีอาชีวอนามัยที่ดี


มาตรฐาน มรท. 8001 (ตั้งแต่ 2007)
ระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย ดำเนินงานตามข้อกำหนดกฎหมายด้านคุ้มครองแรงงาน กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และยกระดับการปฏิบัติสู่สากล รวมทั้งเป็นระบบการจัดการที่มีหลักประกันว่า การปฏิบัตินั้นจะยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 


มาตรฐาน ISO / IEC 17025 (ตั้งแต่ 2011)
มาตรฐานว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ *เฉพาะขอบข่ายการทดสอบที่ได้รับการรับรองตาม Accreditation No.1209/54 


มาตรฐาน ISO 22000 (ตั้งแต่ 2007)
ระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยอาหาร ซึ่งมุ่งเน้นด้านสุขภาพ สุขลักษณะอาหาร มีระบบการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค 


มาตรฐาน HACCP (ตั้งแต่ 2019 )
การจัดการด้านการควบคุมการผลิต โดยเน้นการจัดการจุดที่ได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นจุดที่สำคัญหรือวิกฤตในการควบคุมอันตรายไม่ให้ไปสู่ผู้บริโภค เพื่อเป็นการทำให้มั่นใจว่าอาหารมีความปลอดภัยมาตรฐาน GMP  (อาหาร ตั้งแต่ 2019 )
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต ทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย และมั่นใจต่อการบริโภค