โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการ 2 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 

โดยรายละเอียดของคณะกรรมการ มีดังนี้


คณะกรรมการบริษัท

  1. ผศ.ดร.วันชัย     สุทธะนันท์      ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
  2. ดร.ธนาดล        รักษาพล       กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
  3. ภก.วรเทพ        ก่อกิจพูนผล   กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ    
  4. ภก.สุวิทย์         งามภูพันธ์      กรรมการบริษัท  
  5. ภก.ศุภชัย        สายบัว           กรรมการบริษัท  
  6. ภก.สมชัย         พิสพหุธาร       กรรมการบริษัท                      

     7. นายสุรศิลป์      งามภูพันธ์          กรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร

1.   ภก.สุวิทย์         งามภูพันธ์        ประธานกรรมการบริหาร 

2.   ภก.ศุภชัย        สายบัว           กรรมการบริหาร 

3.   ภก.สมชัย         พิสพหุธาร        กรรมการบริหาร           

4.   ภก.วงศธร        งามเอนก         กรรมการบริหาร  

5.   ภก.อลงกรณ์     ลีละอุปธิกานต์   กรรมการบริหาร 

6.   นายราเชนทร์    สิทธิแสง          กรรมการบริหาร  

7.   นางสาวอนุพร    ภัทธราวาณิชกุล  กรรมการบริหาร

8.   นางสาวสุภาพร  คุ้มอยู่             กรรมการบริหาร 


บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

Bangkoklab and cosmetic
ติดต่อเรา

เลขที่ 48/1 หมู่ 5 ถนนหนองแช่เสา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 032-719900

 แฟกซ์ : 032-719917

Copyright ® 2021  Bangkok Lab & Cosmetic Co.,Ltd. All rights reserved 

เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การรับชมข้อมูลข่าวสารของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกการรับชมข้อมูลข่าวสาร หรือ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว