0


ห้องปฏิบัติการเป็นอีกหนึ่งความสำคัญของ  บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จตั้งแต่อดีตมาจนทุกวันนี้ ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการออกแบบห้องปฏิบัติการแต่ละห้องให้สามารถปฏิบัติงานได้ สะดวก ปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการควบคุมสภาวะภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เหมาะสมกับงานทดสอบในแต่ละสภาวะ เพื่อความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 

ห้องปฏิบัติการ เป็นศูนย์ปฏิบัติการที่ประกอบด้วยเครื่องมือที่มีความทันสมัย

 

เช่น เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC), เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), เครื่อง Inductively Couple Plasma/Optically Emission Spectroscopy (ICP/OES), เครื่อง High Performance Thin Layer chromatrography (HPTLC), เครื่อง UV Spectrophotometry เป็นต้น โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมด ได้มีการควบคุมมาตรฐาน ได้
รับการสอบเทียบและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานตามระยะเวลาอย่างหมาะสม ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ และมีความเที่ยงตรง         นอกจากเครื่องมือวิเคราะห์แล้ว ห้องปฏิบัติการยังให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงาน โดยประกอบด้วยเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ ในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความชำนาญ จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง

 ส่วนของห้องปฏิบัติการ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด มีหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้ระบบคุณภาพ ทั้งหมด 5 หน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วย