สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ศูนย์วิจัย
“ งานวิจัย ”
เป็นหนึ่งปัจจัยที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา อุตสาหกรรมผลิตยา งานวิจัยที่มีคุณภาพจะนำไปสู่การพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของ งานวิจัย และมีนโยบาย เพื่อให้มีความมั่นคงขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
โดยการยกระดับงานวิจัยและพัฒนาขึ้นเป็น ศูนย์วิจัย BLC (BLC Research Center) เพื่อทำงานด้าน การวิจัยโดยเฉพาะ โดยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้และมีการถ่ายทอด เทคโนโลยีจากหน่วยงานที่ทรงภูมิปัญญา เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ

โดยมุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาไทยมีการค้นคว้าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรด้วยกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพดีพร้อมทั้งดำเนินการทดสอบ ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น ด้านคลินิก เป็นต้น
การดำเนินการวิจัยของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์บริษัทที่ว่า
“เป็นผู้นำการคิดค้นนวัตกรรม
เป็นธุรกิจธรรมาภิบาล
บูรณาการภูมิปัญญาไทย
สร้างคุณประโยชน์ให้ผู้บริโภค”
เพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดและบริสุทธิ์โดยบุคลากรผู้มีประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกฝนตามกรรมวิธีอันเป็นมาตรฐาน
ศูนย์วิจัยBLC (BLC Research Center) มีการดำเนินงาน ภายใต้มาตรฐานสากลต่างๆอันได้แก่ มาตรฐาน GMP Standard, ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001,TLS 8001 และ ISO/IEC 17025
BLC Research Center ก่อตั้งบนพื้นที่ภายในบริเวณโรงงานผลิตของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานวิจัยครบถ้วนนั้นใน Research Center จะประกอบไปด้วย 5 ฝ่าย ดังนี้

1. Research Administration Department
ดำเนินการบริหารงานคัดกรองวิทยาการความรู้เพื่อยกระดับงานวิจัยรวมทั้งพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์สมุนไพรเพื่อใช้ผลิตและวิจัย

2. Research Laboratory Department
เป็นศูนย์เครื่องมือกลางให้บริการเครื่องมือในการวิจัยและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์รองรับงานวิจัยจากทั้งภายในและภายนอก

3. Research I Department
ดำเนินการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์กลุ่มยาสามัญใหม่ (New Generic Drug)

4. Research II Department
ค้นคว้าวิจัยสมุนไพรเทคนิคในการสกัดสารดำเนินการวิเคราะห์สารสกัดออกแบบและ พัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อพัฒนากระบวนการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรให้ได้ปริมาณและมีคุณภาพตามข้อกำหนด

5. Product Development Department
ดำเนินการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ยากลุ่มยาสามัญ ผลิตภัณฑ์ ยาสมุนไพร เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายและยาสัตว์ ให้มีความคงสภาพที่ดีและเป็นไปตามข้อกำหนดตามความต้องการของลูกค้า มีการค้นคว้าวิจัยโดยใช้วิทยาการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและทันสมัย