สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการเป็นอีกหนึ่งความสำคัญของ บริษัท บางกอกแลป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จตั้งแต่อดีตมาจนทุกวันนี้ ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการออกแบบห้องปฏิบัติการแต่ละห้องให้สามารถปฏิบัติงานได้ สะดวก ปลอดภัย
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการควบคุมสภาวะภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เหมาะสมกับงานทดสอบในแต่สภาวะ
ห้องปฏิบัติการเป็นศูนย์ปฏิบัติการเครื่องมือที่มีความทันสมัย เช่น เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC),เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), เครื่อง Inductively Couple Plasma/Optically Emission Spectroscopy (ICP/OES), เครื่อง High Performance Thin Layer chromatrography (HPTLC), เครื่อง UV Spectrophotometry เป็นต้น โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมด ได้มีการควบคุมมาตรฐาน ได้รับการสอบเทียบและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานตามระยะเวลาอย่างหมาะสม ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ และมีความเที่ยงตรง

นอกจากเครื่องมือวิเคราะห์แล้ว ห้องปฏิบัติการยังให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงาน โดยนักวิทยาศาสตร์ต้องผ่านการอบรม และมีความสามารถเพียงพอ โดยห้องปฏิบัติการได้เข้าร่วมทดสอบความชำนาญกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและนานาชาติ อาทิเช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันอาหาร กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ LGC Standards Proficiency Testing : ประเทศอังกฤษ Fepas , United kingdom เป็นต้น
ส่วนของห้องปฏิบัติการ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด มีหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้ระบบคุณภาพ ทั้งหมด 4 หน่วยงาน
ซึ่งประกอบไปด้วย

1. ฝ่ายประกันคุณภาพ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดี (Good Manufacturing Practice) ตั้งแต่เริ่มรับวัตถุดิบ จนถึงกระบวนการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดเพื่อเป็นการประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดจะมีคุณภาพและดำเนินงาน เกี่ยวกับเครื่องมือวัดในเรื่องการทวนสอบและการสอบเทียบ การทำ Preventive Maintenance, Qualification เพื่อเป็นการประกัน สำหรับผลการทดสอบ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกด้านหนึ่ง

2. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1
ดำเนินงานเกี่ยวกับงานทดสอบทางกายภาพ และเคมี ของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตและ ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ เป็นไปตาม ข้อกำหนดมาตรฐาน

3. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 2
ดำเนินงานเกี่ยวกับงานทดสอบทางจุลชีววิทยา เช่น การตรวจสอบการปนเปื้อนทางจุลชีวะ, การทดสอบความแรง (Potency) ของยาปฏิชีวนะ (Microbial Assay) เป็นต้น และการตรวจสอบ บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ

4. ฝ่ายพัฒนาวิธีวิเคราะห์
ดำเนินงานเกี่ยวกับคัดสรรและการพัฒนาวิธีการทดสอบ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมทั้งตรวจสอบความใช้ได้ ของวิธีทดสอบ

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ในการทดสอบยาและเครื่องสำอาง จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงศักยภาพในการทดสอบของห้องปฏิบัติการที่มีความเชื่อถือ มีความถูกต้องแม่นยำ