สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ประวัติ
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มเภสัชกรซึ่งมีผู้ริเริ่มก่อตั้ง จำนวน 3 คน ได้แก่
ภก.สมชัย พิสพหุธาร
ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์
ภก.ศุภชัย สายบัว
เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตยา และผลิตภัณฑ์ ด้านสุขภาพโดยมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบการ ตามหลักการแห่งวิชาชีพ โดยระบบบริหารงาน ที่เป็นสากล

เริ่มก่อสร้างโรงงานในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2536

แล้วเสร็จและได้รับใบอนุญาตในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2537

เริ่มผลิตยาตำรับแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2537

รับรอง GMP จากกระทรวงสาธารณสุขในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2537

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจการผลิตยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ โดยการคัดสรรวัตถุดิบ ตรวจสอบการผลิตและ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างๆ อันเป็นที่ยอมรับของสินค้าเชื่อถือได้ ในความปลอดภัยและให้คุณประโยชน์ ตลอดจนความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ

งานวิจัยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยา ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ข้างต้น และมีนโยบายที่จะพัฒนาธุรกิจให้มีความมั่นคง จึงได้ยกระดับงานวิจัยและพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์วิจัย BLC (BLC Research Center) เพื่อให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้ ร่วมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานที่ทรงภูมิปัญญา โดยมุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาไทย วิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ดังปรัชญาที่ว่า
“ คุณภาพ คือ คุณค่าแห่งชีวิต” Quality means value of life
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำการคิดค้นนวัตกรรม
เป็นธุรกิจธรรมาภิบาล
บูรณาการภูมิปัญญาไทย
สร้างคุณประโยชน์ให้ผู้บริโภค
นโยบาย
1. นำระบบมาตรฐานการจัดการด้านต่างๆมาใช้และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ยึดถือการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย ความต้องการของลูกค้า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจ
3. เสริมสร้างจิตสำนึกและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน
4. ประกันคุณภาพของสินค้าและบริการด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อข้อมูลและมีการบริหารจัดการด้านคุณภาพที่มั่นคง
5. การปฏิบัติงานต้องเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการป้องกันมลพิษ จัดการของเสียและบำบัดน้ำเสีย
6. ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของงานและพื้นที่และปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยมีอาชีวอนามัยที่ดี
7. ส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี มีรายได้และสวัสดิการที่เหมาะสม
8. ส่งเสริมการคิดค้นเพื่อสร้างนวัตกรรม
9. อนุรักษ์พลังงาน โดยจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อเพิ่มสมรรถนะการใช้พลังงาน
มาตรฐาน
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายแน่ชัดในอันที่จะรักษา ไว้ซึ่งมาตรฐานของผลิตภัณฑ์โดยการคัดสรร วัตถุดิบ การตรวจสอบ การผลิต และตรวจ วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์รวมทั้งมาตรการทางบริหาร อื่นๆและระบบคุณภาพต่างๆของบริษัทให้เป็นที่ ยอมรับตามหลักมาตรฐานสากล ปัจจุบันบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องดังนี้

GMP standard
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
TLS 8001
ISO/IEC17025
ISO 22000
ตั้งแต่ 1994
ตั้งแต่ 2001
ตั้งแต่ 2005
ตั้งแต่ 2005
ตั้งแต่ 2007
ตั้งแต่ 2011
ตั้งแต่ 2014
มาตรฐานGMP
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพระบบหนึ่งที่กําหนดหลักเกณฑ์ในการผลิต ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา มีคุณภาพดีสมํ่าเสมอ เหมาะสมกับการใช้
มาตรฐาน ISO 9001
เป็นมาตรฐานของกระบวนการบริหารจัดการอย่างหนึ่ง เพื่อการประกันคุณภาพ โดยการสร้างกลไกกำหนดได้เป็นลายลักษณ์อักษรมีการจัดทําเป็นแผนคุณภาพ โดยการจัดทํานี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดต่างๆ
มาตรฐาน ISO 14001
คือ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จํากัด ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต ตลอดจนการส่งมอบโดยมุ่งเน้นให้รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐาน OHSAS 18001
ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยยึดถือนโยบาย ด้านสขุภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
มาตรฐาน มรท. 8001
ระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย ดำเนินงานตามข้อกำหนดกฎหมายด้านคุ้มครองแรงงาน กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และยกระดับการปฏิบัติสู่สากล รวมทั้งเป็นระบบการจัดการที่มีหลักประกันว่า การปฏิบัตินั้นจะยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐาน ISO / IEC 17025
มาตรฐานว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ *เฉพาะขอบข่ายการทดสอบที่ได้รับการรับรองตาม Accreditation No.1209/54
มาตรฐาน ISO 22000
ระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยอาหาร ซึ่งมุ่งเน้นด้านสุขภาพ สุขลักษณะอาหาร มีระบบการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค
รางวัลและความสำเร็จ
รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด
บริษัทฯ ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ซึ่งเป็นรางวัลด้านคุณภาพ มาตรฐานความดี และคุณธรรม ในปี 2553 ถึง 2555 สามปีติดต่อกัน
รางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้รับรางวัล ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 8 ปีติดต่อกัน
รางวัล Zero Accident
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ในกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) และมุ่งสู่ระดับทอง ปัจจุบันมีสถิติ Zero Accident อยู่ที่ 4,975,105 ชั่วโมงการทำงาน