Register Log in
“ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ”
1 Vacancy(ies)
22 August 2019
  • จบการศึกษาระดับเภสัชศาสตรบัณฑิตขึ้นไป
  • ต้องมีใบอนุญาตซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมาประจำที่บริษัทฯ
  • ต้องมีประสบการณ์ทำงานประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์
  • Bangkok Lab Humanresource call: 0 3271 9900
    Email: hr@bangkoklab.co.th