Register Log in
นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
2 Vacancy(ies)
22 August 2019
  • จบการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์บัณฑิตขึ้นไป สาขา เคมี , สาขาเคมีอินทรีย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ยาหรือด้านการพัฒนาวิธีวิเคราะห์จะได้รับการพิจารณาก่อน
  • Bangkok Lab Humanresource call: 0 3271 9900
    Email: hr@bangkoklab.co.th