Register Log in
ขั้นตอนการสมัคร
 • จบการศึกษาระดับเภสัชศาสตรบัณฑิตขึ้นไป
 • ต้องมีใบอนุญาตซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมาประจำที่บริษัทฯ
 • ต้องมีประสบการณ์ทำงานประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์
 • Note: Fields marked with an asterisk (*) are required.
  Position :
  “ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ”
  * Firstname
  * Thai
  * English
  Lastname
  * Thai
  * English
  Citizen ID
  Degree(S)
  Degree details
  Tel no.
  Email
  Other positions interested
  Application form (File Type: .pdf)
  Resume (File Type: .pdf, .doc)
  Transcript (File Type: .pdf, .jpg)
  1"Photo (File Type: .png, .jpg)
  no longer than 6 months
  Bangkok Lab Humanresource call: 0 3271 9900,Email: hr@bangkoklab.co.th