Register Log in
Posted Date : 23 November 2019 :
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดูงาน
     วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงชั้นปีที่ 3 ได้เข้าเยี่ยมชมส่วนการผลิต ส่วนห้องปฎิบัติการ ศูนย์วิจัยBLC