Register Log in
Posted Date : 31 January 2019 :
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี
     วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี นำโดยนายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ เข้าเยี่ยมสำรวจพื้นที่ส่วนการผลิตและส่วนห้องปฏิบัติการ เพื่อสำรวจดูความเสี่ยงต่อการสัมผัสสิ่งคุกคามทางสุขภาพ(Walkthrough survey)และร่วมกำหนดแนวทางในการตรวจสุขภาพพนักงาน