สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ความสำคัญของการจัดทำระบบ ISO 9001 : 2008 ในอุตสาหกรรมยา
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control หรือ QC) หมายถึง กิจกรรมและกลวิธีการปฏิบัติเพื่อสนองควาต้องการด้านคุณภาพภายในธุรกิจ โดยการตรวจสอบ การวัด และการทดสอบที่มุ่งจะควบคุมวัตถุดิบ กระบวนการ และการกำจัดสาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการทั้งหมด เช่น การสุ่มตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบในระหว่างกระบวนการผลิต การตรวจวิเคราะห์ เพื่อปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เป็นต้น โดยในการควบคุมคุณภาพเน้นการตรวจสอบและแยกแยะของดีและของเสียออกจากกัน โดยระบุเป็นร้อยละของของเสียที่พบจากการผลิต เพื่อควบคุม มิให้ของเสียมีมากเกินกว่าที่กำหนด การประกันคุณภาพ (Quality Assurance หรือ QA) หมายถึง การดำเนินการที่มุ่งเน้นควบคุมกระบวนการการและเฝ้าระวังความผิดปกติอันเป็นสาเหตุของข้อบกพร่อง เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพตามข้อกำหนดของกฎหมายรวมถึงความต้องการของลูกค้า เป็นต้น การบริหารคุณภาพ (Quality Management หรือ QM) หมายถึง การจัดการระบบคุณภาพโดยทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกันรับผิดชอบต่องานที่ตนเองกระทำอย่างเต็มที่เพื่อให้สินค้าและบริการ เป็นไปตามต้องการของลูกค้า เช่น การใช้ระบบการบริหารคุณภาพสมบูรณ์แบบ (Total Quality Management หรือ TQM) ดังนั้นประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำระบบ ISO 9001:2008 มาใช้พัฒนาบุคลากร พัฒนาที่ทำงานและเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารภายในองค์กร สามารถลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการผลิต ตลอดจนความสูญเสียต่างๆ อันเกิดจากการผลิต สร้างจิตสำนึกในการทำงานให้กับพนักงาน มีการทำงานที่มีระบบ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ง่ายขึ้น สร้างโอกาสทางการค้าสำหรับตลาดใหม่ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับองค์กรขนาดใหญ่ได้ และที่สำคัญคือสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร