สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ข่าว BLC
เพื่อความยั่งยืนอย่างมั่นคง บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทได้จาก ข่าวสาร BLC
28 สิงหาคม:
     วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เภสัชกรศุภชัย สายบัว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร ร่วมพิธีรับมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ณ ที่ทำการสภาเภสัชกรรม ชั้น 9 อาคารสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี...
28 สิงหาคม:
     บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร เป็นประธานในการกล่าวเปิดสัมมนา ณ ห้องเวลาดี 1 โรงแรม ...
28 สิงหาคม:
     วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรอง เพื่อรับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ขนาดใหญ่ ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณ...
28 สิงหาคม:
     ในวันอังคารที่ 31 ก.ค. 62 รศ.ดร.สุวรรณี พนมสุข ได้นำนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานในส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการ และศูนย์วิจัย BLC ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด...