สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ข่าว BLC
เพื่อความยั่งยืนอย่างมั่นคง บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทได้จาก ข่าวสาร BLC
12 กุมภาพันธ์:
     ในวันนี้ นางสุขุมาล ธนานันต์ แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี , นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี และบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด เข้าศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ ค...
31 มกราคม:
      รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย รัตนมณี ประธานอนุกรรมการฝ่ายสถานประการฯ จากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมคนไทยปลอดบุหรี่ นำคณะอนุกรรมการ เข้าเยี่ยมชมผลงานด้านการควบคุมยาสูบในสถานประกอบการ และเพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบปลอดบุหรี่ ...
31 มกราคม:
     วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี นำโดยนายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ เข้าเยี่ยมสำรวจพื้นที่ส่วนการผลิตและส่วนห้องปฏิบัติการ เพื่อสำรวจดูความเสี่ยงต่อการสัมผัสสิ่งคุกคามทางสุขภาพ(Walkthrough survey)และร่วมกำหนดแนวทางในการตรวจสุขภ...
25 มกราคม:
     ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่จากวิสาหกิจชุมชนทิพย์เกสร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าศึกษาดูงาน ในส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการ สวนสมุนไพร และร้านไททรรศน์ ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ...