สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ข่าว BLC
เพื่อความยั่งยืนอย่างมั่นคง บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทได้จาก ข่าวสาร BLC
20 พฤษภาคม:
     บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จัดให้มีการอบรม “ หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ( Effective Performance Appraisal) ในระดับบังคับบัญชา เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา ที่ผ่านมา...
20 พฤษภาคม:
     ในวันนี้ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับชมรม BLC TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม "ตลาดถนนคนเดิน” โดยมีร้านค้าจากสมาชิกชมรม BLC To Be Number One มาร่วมออกร้านมากมาย เช่น ร้านขายอาหาร, ผลไม้ , เสื้อผ้า และของใช้ต่างๆ มาจำหน่ายในราคาย่อมเยา...
20 พฤษภาคม:
     ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จัดอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ...
20 พฤษภาคม:
     ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 บริษัท ใสสะอาดการยา จำกัด จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัยBLC...