สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ข่าว BLC
เพื่อความยั่งยืนอย่างมั่นคง บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทได้จาก ข่าวสาร BLC
1 กรกฎาคม:
     ภญ.ชนาพร จิรอภิวัฒนา Product specialist ได้นำคณะจาก บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด มาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมคุณภาพและศูนย์วิจัยBLC วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562...
22 มิถุนายน:
     ภญ.ชนาพร จิรอภิวัฒนา Product specialist ได้นำคณะจาก บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด มาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมคุณภาพและศูนย์วิจัยBLC วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562...
18 มิถุนายน:
     ภก.พงศ์พันธ์ ตั้งกิตติวัฒน์ Product Manager ได้นำเจ้าหน้าที่จากฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชม ส่วนการผลิตและส่วนห้องปฏิบัติการ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562...
18 มิถุนายน:
     ภก.พงศ์พันธ์ ตั้งกิตติวัฒน์ Product Manager ได้นำคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ชำนาญการจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน มาเยี่ยมชม ส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัยBLC วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ...