สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ข่าว BLC
เพื่อความยั่งยืนอย่างมั่นคง บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทได้จาก ข่าวสาร BLC
6 ตุลาคม:
     คณะนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสมุนไพร ณ ศูนย์วิจัยBLC และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ร้านไททรรศน์ ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561...
6 ตุลาคม:
     ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ภญ.รศ.ดร. สุวรรณี พนมสุข และเจ้าหน้าที่ ได้นำน้องๆนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานในส่วนห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยBLC และได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ร้านไททรรศน์...
7 กันยายน:
      ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด เข้ารับมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 จากนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติธุรกิจที่มีการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล ณ ห้องฉลาดลบเ...
28 สิงหาคม:
     ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน เข้ารับมอบโล่สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับก้าวหน้า จากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ด้านการส่งเสริมสุขภาวะภายในองค์กร ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ...